آموزش زبان دوم به کودکان

کودکان بدلیل کنجکاوی ذاتی همواره به دنبال کشف دنیای پیرامون و یادگیری مفاهیم جدید هستند. آموزش زبان دوم با متدهای بازی گونه می تواند علاوه بر اینکه کودک را سرگرم کند باعث افزایش مهارت های رفتاری و فکری کودک شود و بدون اینکه کودک از یادگیری سرخورده شود سبب شود که کودک لحظات شیرین و لذت بخشی نیز داشته باشد و همواره بدنبال یادگیری زبان باشد. بنابر تحقیقات انجام شده کودکانی که زبان دوم را فرا می گیرند از بهره هوشی بالاتر بهره مند شده و حافظه بلند مدت آنان نیز تقویت می گردد. 

ما نیز به عنوان والدین کودک وظیفه داریم که برای آینده کودک خود برنامه ریزی دقیق و روشن داشته باشیم و همانطور که مشخص است یادگیری زبان دوم در آینده باعث موفقیت کودک خواهد شد.

مرکز آموزش انگلیسی برای کودکان