تقویت حافظه

آموزش زبان دوم به کودکان موجب تقویت حافظه آنها و افزایش میزان یادگیری و درک مفاهیم مختلف می شود. بنابراین آموزش زبان انگلیسی به کودکان در سنین پایین باعث پرورش هوش و استعداد فرزندان شما خواهد شد.
قدرت یادگیری زبان در کودکان بسیار سریعترتر از افراد بزرگسال است و توصیه می شود آموزش زبان از سنین پایین در کودک آغاز شود.