تلفظ صحیح

هنگامی که آموزش زبان کودکان از سنین پایین آغاز شود، کودک تلفظ کلمات را به درستی و بصورت ناخودآگاه خواهد آموخت. کودکان تلفظ کلمات را بصورت مفهومی و ناخودآگاه به خاطر سپرده و بدلیل اینکه در آموزشگاه زبان آرشام معلم نیتیو آموزش فرزندان دلبند شما را بر عهده دارد تلفظ کلمات را به بهترین وجه ممکن فرا خواهند گرفت.

مهارت های یادگیری کودک را به آسانی می توان از طریق آموزش زبان دوم به آنان تقویت کرده و مفاهیم زبان را ملکه ذهن آنان نمود.  در این روش یادگیری در واقع زبان دوم به جای این که موضوعی برای یادگیری باشد خود وسیله ای برای آموزش موضوعات دیگر است و کودک بصورت ناخودآگاه زبان دوم را فرا می گیرد.